Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van FIONA’S SERVICES ingeschreven in Agencia Tributaria te Elche onder N.I.E. nummer: Y8077648-Q

FIONA’S SERVICES is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar (voormalige) klanten waarop deze verklaring van toepassing is.

Indien u als klant na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft, dan kunt u contact met mij opnemen (email: fiona.granalacant@gmail.com telefoon: +34 722214590 Fiona van Oostende

Soorten persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van klanten. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens over een natuurlijk persoon die direct of indirect herleidbaar zijn tot die persoon of waarbij de mogelijkheid bestaat om die informatie te herleiden naar de betreffende persoon.

De gegevens die worden verwerkt zijn:

Voor- en achternaam, adres, telefoonnummers, e-mailadres;

Gebruik van persoonsgegevens

FIONA’S SERVICES gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt en dus alleen voor zover die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het betreffende overeenkomst van dienstverlening en de daaraan gerelateerde doeleinden.

Voor zover de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens het gerechtvaardigde belang van onze bedrijfsvoering is, houden we altijd uw belang bij de bescherming van uw privacy in ogenschouw.

Delen van de persoonsgegevens met derden

FIONA’S SERVICES verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn
FIONA’S SERVICES bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiliging van persoonsgegevens
FIONA’S SERVICES heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. FIONA’S SERVICES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Fiona van Oostende op tel: +34 722214590

Recht op informatie, inzage, verwijdering, overdracht en correctie
U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens in te zien en/of uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen en/of af te schermen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
Naast bovenstaande rechten heeft u te allen tijde het recht om een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien in deze privacyverklaring is aangegeven dat de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Wijzigen Statement
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 juli 2021. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.